การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมฯ

ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีการปรับปรุงประกาศ กสทช.ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จำนวน 2 ฉบับ ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (ที่ได้แก้ไขปรับปรุง) จำนวน 2 ฉบับ โดยท่านสามารถแจ้งส่งความคิดเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2554

แจ้งส่งความคิดเห็นได้ที่ สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.
โทรศัพท์ 0 2271 0151 ต่อ 654, 915
โทรสาร 0 2271 3518

Download

สร้างโดย  - 2fellows  admin (12/8/2559 11:34:48)