การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมฯ

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมฯ
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้เลื่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลสำหรับเครือข่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554 ออกไปเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นั้น
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ดังนั้นสำนักงาน กสทช. จึงได้กำหนดให้มีประชุมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-15.00 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. และขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอ แนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และ ขอเชิญชวนเสนอความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว เพื่อสำนักงาน กสทช. จะนำข้อคิดเห็นที่ได้รับไปดำเนินการปรับปรุง
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบและส่งความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าวได้ ตามข้อมูลด้านล่างนี้

1. เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
2. แบบฟอร์มแสดงข้อคิดเห็น

ทั้งนี้กำหนดส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555 cและสามารถส่งความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดย
1. ทางไปรษณีย์ ถึง สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
2. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : warut.w@nbtc.go.th
3. ทางโทรสาร: 0 2271 3518
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 0151 - 60 ต่อ 653

สร้างโดย   - admin NBTC

Download