การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....

ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีมติเห็นชอบหลักการของร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. .... ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 และให้นำไปรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับ   การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. 2548    

สำนักงาน กสทช. จึงขอเรียนเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. .... โดยสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นตามแบบที่กำหนด ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ผ่านช่องทาง ดังนี้

1. ส่งความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรทางจดหมายลงทะเบียน : โดยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตรารับจดหมาย ที่อยู่ “สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400”วงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศ กสทช. ตามมาตรา 62”
2. ยื่นความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยตนเอง : ณ กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ อาคารอำนวยการ ชั้น 5 สำนักงาน กสทช. ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.)
3. ทางโทรสาร : หมายเลข 0 2278 3355
4. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : Legal.bc@nbtc.go.th ทั้งนี้ โปรดระบุชื่อและนามสกุลจริง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็น.docx
  • ร่างประกาศฯ.pdf