การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....

เขียนโดย  กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม / นท. โทร 513, 509
วันที่    18 กันยายน 2555 เวลา xx.xx น.

 
               ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ได้มีมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 เห็นชอบให้นำ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ ดังกล่าว ซึ่งเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั้งหมด สามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
              หากท่านใดประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น โปรดกรอกแบบแสดงความคิดเห็น และส่งกลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
1. ทางจดหมายลงทะเบียน (จะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ได้ประทับตรารับจดหมายเป็นสำคัญ) : ถึง สำนักงาน กสทช. (กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม) เลขที่ 87  ซอยพหลโยธิน 8 (สายลม) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซองว่า “แบบแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....”
2. ทางโทรสาร: 02-2726866
3. ทาง e-mail: Info_as@nbtc.go.th ในชื่อหัวข้อ: แบบแสดงความคิดเห็นต่อ(ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....
4. ส่งด้วยตนเอง: สำนักงาน กสทช. อาคารอำนวยการ ชั้น 8 ส่งกลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
Download : เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ซึ่งประกอบด้วย
 
  • ความเป็นมา เหตุผล ความจำเป็น และการดำเนินงานในการกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
  • สรุปสาระสำคัญของการกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
  • (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....
  • ประเด็นขอรับฟังความคิดเห็น
  • แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ
 
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  : กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม  หมายเลขโทรศัพท์ 02 2710151 - 60 ต่อ 509 หรือ 513

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ.pdf