การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พ.ศ. ....

สำนักงาน กสทช. ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พ.ศ. ....
         โดยสามารถยื่นเอกสารแบบแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2556 ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. e-mail address : uso@nbtc.go.th  
 โดยตั้งชื่อ file : แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดให้มีบริการ USO 
2. โทรสาร หมายเลข 0-2271-4227
3. ไปรษณีย์ 
 เรียน  ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม
ที่อยู่  สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 พหลโยธินซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400    
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริการโทรคมนาคม โดยทั่วถึงและเพื่อสังคม หมายเลขโทรศัพท์ 0- 2271-0151 - 60 ต่อ 395, 417

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
1. (ร่าง) ประกาศฯ  
2.  ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกผู้ให้บริการ USO อาทิ
2.1 ระเบียบ กทช. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548   
ข้อ 12 (3), ข้อ 15, ข้อ 18, ข้อ 19, ข้อ 23, ข้อ 24, ข้อ 26 เป็นต้น
2.2 ระเบียบ กทช. ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550   
ข้อ 4, ข้อ 10 เป็นต้น
2.3 ประกาศสำนักงาน กทช. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548   
3.  แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ    

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • (ร่าง)-ประกาศฯ.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ.docx
  • ประกาศสำนักงาน-กทช-ว่าด้วยการพัสดุ-พ-ศ-2548.pdf
  • ระเบียบ-กทช-ว่าด้วยการพัสดุ-(ฉบับที่-2)-พ-ศ-2550.pdf
  • ระเบียบ-กทช-ว่าด้วยการพัสดุ-พ-ศ-2548.pdf