การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในส่วนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในส่วนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 และ กสทช. ได้มีมติเมื่อการประชุมครั้งที่ 16/2555 วันที่ 26 ธันวาคม 2555 ให้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นั้น
              สำนักงาน กสทช. จึงขอเรียนเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในส่วนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงความคิดเห็นพร้อมส่งมายังสำนักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ช่องทางการแสดงความคิดเห็น (วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง)
1.1 นำส่งด้วยตนเองที่สำนักงาน กสทช.: อาคารอำนวยการ ชั้น 6 กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.
1.2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน: โดยส่งจดหมายดังกล่าวเรียนถึง ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามที่อยู่ดังนี้


               “สำนักงาน กสทช. (กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์) 
เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400”
ทั้งนี้ โดยวงเล็บมุมซองว่า “(แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในส่วนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล)”
1.3 ทางโทรสาร: หมายเลข 0 2278 5316 
1.4 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): uj.c@nbtc.go.th
ทั้งนี้ โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในส่วนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล”
2. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น: ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2556

3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 
กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 0151 ถึง 60 ต่อ 510, 570

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • แบบแสดงความคิดเห็น-ร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมฯ.doc
  • ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมโครงข่ายดิจิตอล-รับฟัง.pdf