การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล พ.ศ. ... และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในส่วนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

ด้วย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในคราวการประชุมครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 มีมติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล พ.ศ. ... และการประชุมครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในส่วนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล พร้อมให้นำร่างประกาศทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศทั้ง 2 ฉบับ

 โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงความคิดเห็นพร้อมนำส่งมายังสำนักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ช่องทางการนำส่งเอกสาร
1)  นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
สำนักงาน กสทช. (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล)
เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

         ทั้งนี้ โดยวงเล็บมุมซองว่า “(แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ..........ชื่อประกาศที่ต้องการแสดงความคิดเห็น..........)”
2) ทางโทรสาร หมายเลข 0 2278 5493
3) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): digital@nbtc.go.th
โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง .......ชื่อประกาศที่ต้องการแสดงความคิดเห็น..........”

2. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น : ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2555 – วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
1) สำหรับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ โปรดติดต่อ
กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล (จส.)
สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 0151 ถึง 60 ต่อ 182 หรือ 882
2) สำหรับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมฯ โปรดติดต่อ
กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)
สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 0151 ถึง 60 ต่อ 510

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • (ร่าง)ประกาศฯ_หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติม.pdf
  • (ร่าง)ประกาศฯ_หลักเกณฑ์ให้ใช้คลื่น.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็น_(ร่าง)-ประกาศฯ_หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่ม.doc
  • แบบแสดงความคิดเห็น_(ร่าง)-ประกาศฯ_หลักเกณฑ์ให้ใช้คลื่น.docx