การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป

ด้วย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในคราวการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และ หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พร้อมให้นำร่างประกาศฉบับดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศดังกล่าว โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงความคิดเห็นพร้อมนำส่งมายังสำนักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ช่องทางการนำส่งเอกสาร
(1) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
สำนักงาน กสทช. (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 2)
เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ทั้งนี้ โดยวงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศ กสทช. เรื่อง..ชื่อร่างประกาศที่ต้องการแสดงความคิดเห็น..”
(2) ทางโทรสาร หมายเลข 0 2278 5202 ถึง 3
(3) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : broadcasting@nbtc.go.th

โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ..ชื่อประกาศที่ต้องการแสดงความคิดเห็น..”

2. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น : ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2555 - 5 พฤศจิกายน 2555
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 2 (ปส .2) สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 0151 ถึง 60 ต่อ 288

 ดาวน์โหลดเอกสาร
1. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
2. แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
3. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป 
4. แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป 

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • (ร่าง)-ประกาศ-กสทช-เรื่อง-หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์.pdf
  • (ร่าง)-ประกาศ-กสทช-เรื่อง-หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ-ต่อ-(ร่าง)-ประกาศ-กสทช-เรื่อง-หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการ.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ-ต่อ-(ร่าง)-ประกาศ-กสทช-เรื่อง-หลักเกณฑ์รายการ.doc