การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อขอรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ด้วย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในคราวการประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อขอรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
        
         พร้อมให้นำร่างประกาศดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศ ดังกล่าว

โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงความคิดเห็นพร้อมนำส่งมายังสำนักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ช่องทางการนำส่งเอกสาร
1) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ดังนี้
    สำนักงาน กสทช. (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)
    เลขที่ 87  พหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
    ทั้งนี้ โดยวงเล็บมุมซองว่า “(แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อขอรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)”

2) ทางโทรสาร หมายเลข 0 2278 4426
3) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : committee.nbtc@gmail.com
    โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อขอรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” 

2. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น : ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2555 – วันที่ 19 ตุลาคม 2555

3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 
    - กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
      หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2271 0151 – 60 ต่อ 462,463

ดาวน์โหลดเอกสาร
1. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อขอรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
  • ร่างประกาศฯ 
  • แบบแสดงความคิดเห็น 

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • แบบแสดงความคิดเห็น.docx
  • ร่างประกาศฯ.pdf