การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล 4 ฉบับ

ด้วย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในคราวการประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล 4 ฉบับ ดังนี้

1. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล
2. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
3. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
4. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

        พร้อมให้นำร่างประกาศทั้ง 4 ฉบับดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศทั้ง 4 ฉบับ

 โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงความคิดเห็นพร้อมนำส่งมายังสำนักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ช่องทางการนำส่งเอกสาร
1) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
         สำนักงาน กสทช. (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล) 
         เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
         ทั้งนี้ โดยวงเล็บมุมซองว่า “(แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ..........ชื่อประกาศที่ต้องการแสดงความคิดเห็น..........)”
2) ทางโทรสาร หมายเลข 0 2278 5493
3) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : digital@nbtc.go.th 
         โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศ กสทช. เรื่อง .......ชื่อประกาศที่ต้องการแสดงความคิดเห็น..........”

2. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น : ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2555 – วันที่ 30 กันยายน 2555
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
1) สำหรับร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการเปลี่ยนระบบฯ โปรดติดต่อ
    กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล (จส.) 
    สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 0151 ถึง 60 ต่อ 182 หรือ 882
2) สำหรับร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคฯ และแผนความถี่วิทยุฯ โปรดติดต่อ
    กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
    สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 0151 ถึง 60 ต่อ 847

ดาวน์โหลดเอกสาร
1. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล
 • ร่างประกาศฯ 
 • แบบแสดงความคิดเห็น 
2. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
 • ร่างประกาศฯ 
 • แบบแสดงความคิดเห็น 
3. ร่างประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
 • ร่างประกาศฯ 
 • แบบแสดงความคิดเห็น 
4. ร่างประกาศ กสทช. แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
 • ร่างประกาศฯ 
 • แบบแสดงความคิดเห็น 
5. รายงานการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล
 • รายงานฯ 

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

 • แบบแสดงความคิดเห็นเรื่อง-เรื่องมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณ.docx
 • แบบแสดงความคิดเห็นเรื่อง-แผนการเปลี่ยนระบบ.docx
 • แบบแสดงความคิดเห็นเรื่อง-มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการให้บริการ.docx
 • แบบแสดงความคิดเห็นแผนความถี่วิทยุ.docx
 • ร่างประกาศ-กสทช-เรื่อง-แผนการเปลี่ยนระบบ.pdf
 • ร่างประกาศ-กสทช-เรื่องมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณ.pdf
 • ร่างประกาศ-กสทช-เรื่อง-มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการให้บริการ.pdf
 • ร่างประกาศ-กสทช-แผนความถี่วิทยุ.pdf
 • รายงานฯ.pdf