การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์

สำนักงาน กสทช. ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. ทาง E-mail :  broadcasting_tariff@nbtc.go.th โดยตั้งชื่อ File : “แสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ  ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ ” โดยจะรับความคิดเห็นถึงวันที่ 28 กันยายน 2555 (เวลา 16.30 น.) 
2. ทางโทรสาร 0 2 271 0570 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2555 เวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.)
3. ส่งด้วยตนเองที่สำนักงาน กสทช. : อาคารมนริริน ชั้น 5 อาคารซี กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ถึงวันที่ 28 กันยายน 2555 เวลาทำการ เวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.)
4. ทางจดหมายลงทะเบียน ถึงวันที่ 27 กันยายน 2555 (โดยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตรารับจดหมาย)

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ที่อยู่ : สำนักงาน กสทช. (กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) เลขที่ 60/1 ชั้น 5 อาคารมนริริน ซ.พหลโยธิน 8 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
วงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์”

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะมีกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555 ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

 

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • แบบแสดงความคิดเห็น.docx
  • ใบตอบรับ.docx
  • กำหนดการ.docx
  • ร่างประกาศค่าธรรมเนียม.pdf