การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของ ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน เมื่อคราวการประชุม กสทช. ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555 และให้นำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

     สำนักงาน กสทช. จึงขอเรียนเชิญผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ ดังกล่าว โดยสามารถเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม (ชั้น 3) โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค ที่อยู่ 9 ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการยื่นเอกสารแสดงความคิดเห็นได้ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 (โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังต่อไปนี้

1. ทาง E-mail  :  pornprapa.w@nbtc.go.th      (ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา 16.30 น.)
2. ทางโทรสาร : 0 2278 5316 (ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา 16.30 น.)
3. ส่งด้วยตนเองที่สำนักงาน กสทช. : อาคารอำนวยการ ชั้น 6 กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา 16.30 น.)
4. ทางจดหมายลงทะเบียน:(โดยจดหมายลงทะเบียนจะต้องส่งถึง สำนักงาน กสทช. ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา  16.30 น.)) โดยส่งจดหมายดังกล่าวเรียนถึง ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ที่อยู่ “สำนักงาน กสทช. กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ เลขที่ 87 ถ.พหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400” โดยวงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน”

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • NEWร่างประกา-(1).pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็น.doc
  • ใบตอบรับ.doc
  • กำหนดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ-(ร่าง)-ประกาศ.pdf