การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม (พ.ศ.2555-2559)

ด้วย ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2554 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม (พ.ศ.2555-2559) สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนดังกล่าว ซึ่งเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั้งหมด สามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป
หากท่านใดประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น โปรดจัดกรอกแบบแสดงความคิดเห็น และส่งให้
สำนักพัฒนานโยบายและกฎกติกา สำนักงาน กสทช. ภายในวันที่ 28 มกราคม 2555
โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
ทางโทรสาร : 0-2278-5316
ทางไปรษณีย์ : ถึง สำนักงาน กสทช. (สำนักพัฒนานโยบายและกฎกติกา ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์)
เลขที่ 87 ซอยพหลโยธิน 8 (สายลม) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ทาง e-mail : telecommasterplan@nbtc.go.th ชื่อ file : แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :
สำนักพัฒนานโยบายและกฎกติกา ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-0151 - 60 ต่อ 487, 506 หรือ 868

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • (ร่าง)-แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม-(พ-ศ-2555-2559).pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม.doc