การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2559)

ด้วย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จัดทำร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2559) เรียบร้อยแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในคราวการประชุมครั้งที่ 8/2554 วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2555 ให้นำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
ดังนั้น จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2559) โดยสามารถนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ด้วยวิธีการ (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง) ดังนี้
1. ทางโทรสาร 02 278 5205 - 3
2. ทาง E-Mail : broadcasting@nbtc.go.th โดยตั้งชื่อ File : “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์”
3. ส่งด้วยตนเองที่สำนักงาน กสทช. อาคารอำนวยการ ชั้น 7 กลุ่มงานสำนักเลขานุการคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.)
4. ทางจดหมายลงทะเบียน (จะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตรารับจดหมาย)
เรียน ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ที่อยู่ “ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) พญาไท กรุงเทพฯ 10400”
วงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์”

สร้างโดย  - 2fellows  admin (30/3/2559 11:29:33)

Download

  • แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ.doc
  • ร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์-ฉบับที่-ฉบับที่-1.pdf