การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรื่องการประกอบกิจการโทรคมนาคม ประเภทบริการขายต่อบริการ

เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2549  พลเอกชูชาติ  พรหมพระสิทธิ์ ประธาน กทช. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทบริการขายต่อบริการ ที่โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค  กรุงเทพ

ร่าง ประกาศฯ เรื่อง การประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทบริการขายต่อบริการรายละเอียด/รูปภาพ >> 
http://www.ntc.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=3082&Itemid=27


                            การประชุมดังกล่าว สำนักงาน กทช. จัดขึ้นโดยได้รับมอบหมายจาก กทช.  เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจของ  กทช. ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยกำกับดูแลกิจการประเภท บริการขายต่อบริการ ได้รับความเป็นธรรมในการประกอบการมากขึ้น รวมทั้ง สนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง สามารถแข่งขันได้  อันก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย ตลอดจนเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศ ให้มีความก้าวหน้า  และเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

สร้างโดย   - admin NBTC