การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ-การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

แนวทางและมาตรการของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เพื่อการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2549 เวลา 09.00 - 14.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุม สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กำหนดการับฟังความคิดเห็นสาธารณะ , ลงทะเบียน

กรุณาส่งใบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทางโทรสาร ภายในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2549 หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ
โทร.              02 271 0151  ต่อ 314 หรือ 317
โทรสาร           02 290 5240
Email:            prnews@ntc.or.th

 

สร้างโดย   - admin NBTC

Download