การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ-การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

แนวทางและมาตรการของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพื่อการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2549 เวลา 09.00 - 14.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุม สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กำหนดการับฟังความคิดเห็นสาธารณะ , ลงทะเบียน
กรุณาส่งใบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ทางโทรสาร ภายในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2549 หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ โทร. 02 271 0151  ต่อ 314 หรือ 317
โทรสาร 02 290 5240 Email:  prnews@ntc.or.th

สร้างโดย   - admin NBTC

Download