การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ -ร่าง ประกาศ กสทช.เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าป่วยการฯ

สำนักงาน กสทช. ประสงค์จะเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ
 ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าป่วยการในการดำเนินกระบวนพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท

โดยสามารถส่งความคิดเห็นได้ที่ legislation@ntc.or.th
ทั้งนี้ วัน เวลา และสถานที่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

สร้างโดย   - admin NBTC