การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ - วิธีการยอมรับคำพิพากษาของศาล...กรณีเชื่อมต่อโครงข่าย

สำนักงาน กทช. ประสงค์จะเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการยอมรับคำพิพากษาของศาลหรือคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ กรณีมีข้อพิพาทตามสัญญา การใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยสามารถส่งความคิดเห็นได้ที่ legislation@ntc.or.th fax 02 278 3355

ทั้งนี้ วัน เวลา และสถานที่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

สร้างโดย   - admin NBTC