การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2555-2559)

ด้วย กสทช. ได้พิจารณาเห็นชอบให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2555-2559) สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนดังกล่าว ซึ่งเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
โดยให้ส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
โทรสารหมายเลข : 02-271-4227
ทางไปรษณีย์ : ถึง สำนักงาน กสทช. (สำนักการบริหารอย่างทั่วถึง) เลขที่ 87 ซอยพหลโยธิน 8 (สายลม) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ทาง e-mail : uso@nbtc.go.th ชื่อ file : แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผน USO (พ.ศ. 2555-2559)

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • (ร่าง)-ประกาศ-กสทช-เรื่อง-หลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไข.pdf
  • เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็น.doc
  • การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง-และบริการเพื่อสังคม-(พ-ศ-255.pdf