กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 เรื่องการพัฒนามาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเขื่อมต่อฯ

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อเรื่อง การพัฒนามาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยได้เผยแพร่เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นผ่าน ทางเว็บไซต์ของสำนักงานตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2554 และได้เพิ่มเติมประเด็นเรื่องแนวทางการยื่นข้อมูลเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนั้น

สำนักงาน กสทช. เห็นสมควรจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554 เวลา 9.00-15.00 ณ ห้องอินฟินิตี้ 1 โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ จึงขอเชิญให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็น ของตนเอง หรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

หากท่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้ โปรดส่งแบบตอบรับกลับมาทางโทรสารของสำนักงาน หมายเลข 02-271-2853 ภายในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2554
download แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยครั้งที่ 2
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 0-2271-0151 ต่อ 578 Email: pasu.se@nbtc.go.th

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • 1123201111200703_ฟอร์มตอบรับ.doc