ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นำเข้า จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์สำหรับใช้ในการรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก

ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีมติเห็นชอบหลักการของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นำเข้า จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์สำหรับใช้ในการรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 และให้นำไปรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. 2548      

        สำนักงาน กสทช. จึงขอเรียนเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นำเข้า จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์สำหรับใช้ในการรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก โดยสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นตามแบบที่กำหนด ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2555 ผ่านช่องทาง ดังนี้
    
1. ส่งความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรทางจดหมายลงทะเบียน : โดยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตรารับจดหมาย
    ที่อยู่ “สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400”
    วงเล็บมุมซองว่า “(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต ตามมาตรา 70”

2. ยื่นความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยตนเอง : ณ กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ อาคารอำนวยการ ชั้น 5 สำนักงาน กสทช. ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) 
3. ทางโทรสาร : หมายเลข 0 2278 3355
4. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : Legal.bc@nbtc.go.th ทั้งนี้ โปรดระบุชื่อและนามสกุลจริง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • แบบแสดงความคิดเห็น.doc
  • แบบฟอร์มคำขอ-1-ฉบับรับฟังความคิดเห็น.pdf
  • ใบอนุญาต-ม-70.pdf
  • ร่างประกาศม-70-ฉบับรับฟังความคิดเห็น.pdf