ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (สุราษฎร์ธานี)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนแม่บทกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดย คณะอนุกรรมการเตรียมการและยกร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ ในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี

ท่านสามารถ Download แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ทั้ง นี้ขอให้จัดส่งแบบตอบรับกลับภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 โดยจัดส่งได้ช่องทาง ดังนี้

ทางโทรสาร : 075 764 190
ทาง E-mail address : mtr_ns@nbtc.go.th โดยตั้งชื่อ file : "ลงทะเบียนรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ"
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการเตรียมการและยกร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เบอร์โทรศัพท์ 075 764 191

Download

สร้างโดย  - 2fellows  admin (12/8/2559 10:56:56)