ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ขอนแก่น)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนแม่บทกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดย คณะอนุกรรมการเตรียมการและยกร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ ในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น

ท่านสามารถ Download แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ทัง้ นี้ขอให้จัดส่งแบบตอบรับกลับภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 โดยจัดส่งได้ช่องทาง ดังนี้

ทางโทรสาร : 043 202 600
ทาง E-mail address : mtr_kk@nbtc.go.th โดยตั้งชื่อ file : "ลงทะเบียนรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ"
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการเตรียมการและยกร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เบอร์โทรศัพท์ 043 202 601-4

สร้างโดย   - admin NBTC

Download