ขอเชิญแสดงความเห็นต่อรายงานผลการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “อนาคตของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในประเทศไทย"

สำนักงาน กสทช. ขอเชิญประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียแสดงความเห็นต่อรายงานผลการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “อนาคตของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในประเทศไทย” 
การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “อนาคตของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในประเทศไทย” จัดขึ้นตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.พนา ทองมีอาคม กทช. ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. โดยสำนักกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส่วนงานกิจการพิเศษ) ดำเนินการจัดให้มีการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “อนาคตของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในประเทศไทย” ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2554 ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพฯ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มความเป็นไปได้ใน การจัดให้มีวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในประเทศไทย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น จำนวนกว่า 1,300 คน พร้อมทั้งได้ผลการอภิปรายทั้งหมด 9 ประเด็นกันอย่างกว้างขวาง
หากท่านประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นๆ โปรดกรอก “แบบแสดงความคิดเห็น”  และส่งไปยังส่วนงานกิจการพิเศษ สำนักกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช.
 เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02 271 0151 – 60 ต่อ 481
โทรสาร 02 278 4397
E-mail : broadcast11@nbtc.go.th

 

สร้างโดย   - admin NBTC

Download