ขอเชิญแสดงความเห็นต่อรายงานผลการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “อนาคตของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในประเทศไทย"

ขอเชิญแสดงความเห็นต่อรายงานผลการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “อนาคตของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในประเทศไทย" สำนักงาน กสทช. ขอเชิญประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียแสดงความเห็นต่อรายงานผลการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “อนาคตของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในประเทศไทย” 

การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “อนาคตของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในประเทศไทย” จัดขึ้นตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.พนา ทองมีอาคม กทช. ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. โดยสำนักกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส่วนงานกิจการพิเศษ) ดำเนินการจัดให้มีการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “อนาคตของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในประเทศไทย” ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2554 ใน ภ ภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพฯ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มความเป็นไปได้ใน การจัดให้มีวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในประเทศไทย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น จำนวนกว่า 1,300 คน พร้อมทั้งได้ผลการอภิปรายทั้งหมด 9 ประเด็นกันอย่างกว้างขวาง 

หากท่านประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นๆ โปรดกรอก “แบบแสดงความคิดเห็น” (Download) และส่งไปยังส่วนงานกิจการพิเศษ สำนักกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช.

- เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

- โทรศัพท์ 02 271 0151 – 60 ต่อ 481

- โทรสาร 02 278 4397

- E-mail : broadcast11@nbtc.go.th

สร้างโดย   - admin NBTC

Download