นโยบายของ กทช.

ที่ประชุม กทช. มีมติเห็นชอบต่อนโยบายรวมและนโยบายเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานของ กทช.11 ประการ
   พลเอกชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) กล่าวภายหลังการเป็นประธานประชุม กทช.เมื่อวันที่ 9 ก.พ.48 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อนโยบายรวมและนโยบายเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานของ กทช.11 ประการ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นโดยเร็ว แม้กำลังรอการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล  โดยนโบายของ กทช. มีดังนี้

    นโยบายรวม
ผลักดันให้กลไกตลาดจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพและกำกับดูแลเพื่อพัฒนากลไกตลาด ส่งเสริมให้มีตลาดเปิดที่แข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม สนับสนุนให้อุตสาหกรรม โทรคมนาคมเติบโตอย่างยั่งยืน ให้บริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ ตลอดจนคุ้มครองผู้บริโภค

   นโยบาย 11 ประการ
1. นโยบายการบริหารคลื่นความถี่จัดสรรอย่างเป็นธรรมและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ
2. นโยบายการแข่งขัน สนับสนุนให้ใช้กลไกตลาด เพื่อเกิดการแข่งขันในกติกาที่เป็นธรรมในตลาดโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
3. นโยบายการออกใบอนุญาตออกใบอนุญาตโดยเน้นการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมและการป้องกันการผูกขาด
4. นโยบายอินเตอร์เน็ตส่งเสริมการประกอบกิจการอินเตอร์เน็ตให้แพร่หลาย โดยคิดค่าใบอนุญาตต่ำสุด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
5. นโยบายอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการกำกับดูแลการประกอบกิจการให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ค่าบริการโทรคมนาคมสามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและเพื่อให้มีคุณภาพดี
6. นโยบายการเชื่อมโครงข่ายสร้างกฎเกณฑ์การเชื่อมโยงโครงข่ายบนพื้นฐานของราคาต้นทุนที่เป็นธรรม
7. นโยบายเลขหมายโทรคมนาคมจัดให้มีเลขหมายโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอสำหรับการขยายงานและโครงข่ายผู้ประกอบการ และจัดเลขหมายเฉพาะเพื่อกิจการสาธารณประโยชน์ ความมั่นคงของประเทศ และการสำรองเลขหมายฉุกเฉิน
8. นโยบายการบริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงผลักดันให้มีการบริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ
9. นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันในประเทศและต่างประเทศได้ โดยสนับสนุนให้มีการวิจัยพัฒนา ผลิต ประกอบเครื่องอุปกรณ์ชิ้นส่วนโทรคมนาคมในประเทศไทย
10. นโยบายคุ้มครองผู้บริโภคกำหนดมาตรการให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกบริการโทรคมนาคมได้อย่างหลากหลาย และมี
คุณภาพได้ตามมาตรฐานในราคาที่เป็นธรรม
11. นโยบายพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากร การปรับเปลี่ยนทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุนแก่บุคลากรที่มีศักยภาพไปฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาต่อ ทำวิจัย และ/หรือ ฝึกงานกับองค์กรกำกับดูแล ในต่างประเทศ และเน้นเรื่องการทำงานเป็นทีม และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากร และสนับสนุนบุคลากรที่มีความสามารถหรือผลงานให้ได้รับความก้าวหน้า

สร้างโดย   - admin NBTC