นโยบายของ กทช.

นโยบายของ กทช.

เขียนโดย สำนักประชาสัมพันธ์ (ปส.)   
15 ก.พ. 2005 00:00 น.
ที่ประชุม กทช. มีมติเห็นชอบต่อนโยบายรวมและนโยบายเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานของ กทช.11 ประการ
   พลเอกชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) กล่าวภายหลังการเป็นประธานประชุม กทช.เมื่อวันที่ 9 ก.พ.48 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อนโยบายรวมและนโยบายเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานของ กทช.11 ประการ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นโดยเร็ว แม้กำลังรอการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล  โดยนโบายของ กทช. มีดังนี้

            นโยบายรวม

ผลักดันให้กลไกตลาดจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพและกำกับดูแลเพื่อพัฒนากลไกตลาด ส่งเสริมให้มีตลาดเปิดที่แข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม สนับสนุนให้อุตสาหกรรม โทรคมนาคมเติบโตอย่างยั่งยืน ให้บริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ ตลอดจนคุ้มครองผู้บริโภค

        นโยบาย 11 ประการ

1. นโยบายการบริหารคลื่นความถี่

จัดสรรอย่างเป็นธรรมและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ

2. นโยบายการแข่งขัน

สนับสนุนให้ใช้กลไกตลาด เพื่อเกิดการแข่งขันในกติกาที่เป็นธรรมในตลาดโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

3. นโยบายการออกใบอนุญาต

ออกใบอนุญาตโดยเน้นการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมและการป้องกันการผูกขาด

4. นโยบายอินเตอร์เน็ต

ส่งเสริมการประกอบกิจการอินเตอร์เน็ตให้แพร่หลาย โดยคิดค่าใบอนุญาตต่ำสุด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

5. นโยบายอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการ

กำกับดูแลการประกอบกิจการให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ค่าบริการโทรคมนาคมสามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและเพื่อให้มีคุณภาพดี

6. นโยบายการเชื่อมโครงข่าย

สร้างกฎเกณฑ์การเชื่อมโยงโครงข่ายบนพื้นฐานของราคาต้นทุนที่เป็นธรรม

7. นโยบายเลขหมายโทรคมนาคม

จัดให้มีเลขหมายโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอสำหรับการขยายงานและโครงข่ายผู้ประกอบการ และจัดเลขหมายเฉพาะเพื่อกิจการสาธารณประโยชน์ ความมั่นคงของประเทศ และการสำรองเลขหมายฉุกเฉิน

8. นโยบายการบริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง

ผลักดันให้มีการบริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ

9. นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรม

ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันในประเทศและต่างประเทศได้ โดยสนับสนุนให้มีการวิจัยพัฒนา ผลิต ประกอบเครื่องอุปกรณ์ชิ้นส่วนโทรคมนาคมในประเทศไทย

10. นโยบายคุ้มครองผู้บริโภค

กำหนดมาตรการให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกบริการโทรคมนาคมได้อย่างหลากหลาย และมี

คุณภาพได้ตามมาตรฐานในราคาที่เป็นธรรม

11. นโยบายพัฒนาบุคลากร

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากร การปรับเปลี่ยนทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุนแก่บุคลากรที่มีศักยภาพไปฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาต่อ ทำวิจัย และ/หรือ ฝึกงานกับองค์กรกำกับดูแล ในต่างประเทศ และเน้นเรื่องการทำงานเป็นทีม และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากร และสนับสนุนบุคลากรที่มีความสามารถหรือผลงานให้ได้รับความก้าวหน้า

สร้างโดย   - admin NBTC