ประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติรับทุนการศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ณ มหาวิทยาลัยวาเซดะ

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
วาเซดะ  ประเทศญี่ปุ่น  โดยสนับสนุนให้ส่งบุคลากรของสำนักงาน กทช. หรือบุคคลภายนอกที่ผ่านการคัดเลือก
เพื่อศึกษาต่อในสถาบัน Graduate School of Asia-Pacific Studies (GSAPS)
แห่งมหาวิทยาลัยวาเซดะ  ประเทศญี่ปุ่น  โดยประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโทและเอก

  1. ระดับปริญญาโท  ในหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Master of Arts Program in International Relations) โดยเน้นการศึกษาด้าน International Cooperation/Global Information and Telecommunication จำนวนไม่เกิน 2 ทุน  โดยมีกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่  3 - 28 สิงหาคม 2552  สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 (เดือนเมษายน 2553)
  2. ระดับปริญญาเอก  หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาด้านกิจการระหว่างประเทศ (Doctor of Philosophy Program in International Studies) โดยเน้นการศึกษาในด้าน International Cooperation/Global Information and Telecommunication  จำนวนไม่เกิน 2 ทุน โดยมีกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2552 สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 (เดือนเมษายน 2553)

  โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์โทรคมนาคม  วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  เศรษฐศาสตร์  สถิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  พาณิชยศาสตร์และการบัญชี  การเงิน  บริหารธุรกิจหรือการจัดการ  โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือได้รับเกียรตินิยม สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ 3.00 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
  2. ผู้ขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท จะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 
  3. ผู้ขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จะต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
  4. จะต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐาน (TOEFL) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน (Paper-based) หรือไม่ต่ำกว่า 250 คะแนน (Computer-based) หรือไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน (Internet-based) เว้นแต่จะเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
  5. เป็นผู้ที่มีผลคะแนนทดสอบ GRE เฉพาะผู้สมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
  6. ไม่อยู่ในระหว่างสมัครขอรับทุนจากแหล่งอื่น (เว้นแต่จะสละสิทธิ์) หรืออยู่ระหว่างการรับทุนจากแหล่งอื่น  หรืออยู่ระหว่างการชดใช้ทุนจากแหล่งอื่น

  ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศและต้องยื่นเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนภายในวันที่รับสมัคร  สำนักงาน กทช. จะตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการสมัคร  โดยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กำหนดภายใน 2 สัปดาห์หลังจากการปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กทช. (http://www.ntc.or.th) และจะรวบรวมเอกสารของผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วจัดส่งไปยังมหาวิทยาลัยวาเซดะในนามผู้สมัครของสำนักงาน กทช.  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยวาเซดะจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเข้าศึกษาและรับทุนดังกล่าว  ทั้งนี้ ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องกลับมา ปฏิบัติงานที่สำนักงาน กทช. เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา
 
  รายละเอียดเกี่ยวกับประกาศการให้ทุนการศึกษาสามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงาน กทช. (http://www.ntc.or.th) และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนอกจากข้อมูลทางเว็บไซต์ได้ที่ คุณนฤมลฯ 02-271-0151 ต่อ 225 หรือ 566 วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 09.30 – 18.00 น. รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามประกาศด้านล่าง

สร้างโดย   - admin NBTC