ประกาศสำนักงาน กทช. เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสำนักงาน กทช. ปี 2553

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประสงค์ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2553 จำนวน 3 ทุน ดังนี้

1. ทุนไปศึกษาระดับปริญญาตรี - โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โทรคมนาคม) ที่ประเทศ อังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกา หรือ ฝรั่งเศส
2. ทุนไปศึกษาระดับปริญญาตรี - โท สาขาเศรษฐศาสตร์ (โทรคมนาคม) ที่ประเทศ อังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกา หรือ ฝรั่งเศส
3. ทุนไปศึกษาระดับปริญญาตรี - โท สาขากฎหมาย (กฎหมายโทรคมนาคม หรือกฎหมายการแข่งขันทางการค้า หรือกฎหมายเศรษฐกิจ) ที่ประเทศ อังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกา หรือ ฝรั่งเศส

อ่านรายละเอียดได้ตามประกาศที่นี่

Download ใบสมัครตาม Link ด้านล่าง
1. ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กทช.) ประจำปี  2553 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
2. หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุน (แบบฟอร์มสำนักงาน กทช. 1)
3. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครอง (แบบฟอร์มสำนักงาน กทช. 2)

สร้างโดย  - 2fellows  admin (6/8/2559 13:56:54)