รับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนกำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่

การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนกำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2552
ณ อาคารหอประชุม  ชั้น 2  สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

   กำหนดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ     
  เอกสารประกอบการพิจารณา : ร่างแผนการกำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่   

  ใบตอบรับเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นสาธาณะ    

  เอกสารประกอบการบรรยาย     Spectrum_Refarming.ppt
1.1.1.1 ประชาชน ผู้สนใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเสนอความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมาได้ที่
สำนักตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
87 ถ.พหลโยธิน 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์  02 271 0151-60 ต่อ 602, 603
โทรสาร  02 272 6981
e-mail :  radio monitor@ntc.or.th

สร้างโดย   - admin NBTC