รับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนกำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่

การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนกำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2552 ณ อาคารหอประชุม  ชั้น 2  สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กำหนดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ     
 เอกสารประกอบการพิจารณา : ร่างแผนการกำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่   ใบตอบรับเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นสาธาณะ    
เอกสารประกอบการบรรยาย     Spectrum_Refarming.ppt
1.1.1.1 ประชาชน ผู้สนใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเสนอความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมาได้ที่
สำนักตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 87 ถ.พหลโยธิน 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์  02 271 0151-60 ต่อ 602, 603 โทรสาร  02 272 6981 e-mail :  radio monitor@ntc.or.th

สร้างโดย   - admin NBTC