รับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการ

รับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการ

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555  ทั้งนี้เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ(ร่าง) ประกาศ กสทช .เป็นไปด้วยความครบถ้วนยิ่งขึ้น  จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพิ่มเติมในวันที่ 8 มกราคม 2556 นั้น

สำนักงาน กสทช. จึงขอเรียนเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการ โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงความคิดเห็นพร้อมส่งมายังสำนักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ช่องทางการแสดงความคิดเห็น (วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง)
1.1 นำส่งด้วยตนเองที่สำนักงาน กสทช.: อาคารอำนวยการ ชั้น 7 กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 2 สำนักงาน กสทช. เวลาทำการ 08.30 – 16.00 น.
1.2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน: โดยส่งจดหมายดังกล่าวเรียนถึง ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามที่อยู่ดังนี้
“สำนักงาน กสทช. (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ2)
เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400”
ทั้งนี้ โดยวงเล็บมุมซองว่า “(แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการ)”
1.3 ทางโทรสาร: หมายเลข 0 22785202
1.4 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): broadcasting@nbtc.go.th
ทั้งนี้ โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการ”
2. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น: ถึงวันที่ 9 มกราคม 2556
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ2  สำนักงาน กสทช.
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 0151 ถึง 60 ต่อ 454, 455

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • แบบแสดงความคิดเห็น.doc
  • ร่างประกาศฯ.pdf