รับฟังความคิดเห็นสาธารณะหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุชุมชน

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุชุมชน
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2552
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ Rama Gardens Hotel

 กำหนดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  
 เอกสารประกอบการพิจารณา : ร่างหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุชุมชน
  • ร่างหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาต   
  • มาตรฐานทางเทคนิค             
  • ภาคผนวก ก                 
  • ภาคผนวก ข                       
 ใบตอบรับเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ                                                                               
           -  แผนที่จังหวัดจำแนกตามกลุ่ม   
 แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ

ประชาชน ผู้สนใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถลงทะเบียนได้ที่
ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานวิทยุกระจายเสียงชุมชน             
ในคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
โดยสามารถส่งมาได้ 4 วิธี ดังนี้
 

1. ทางโทรสาร 02 271 0578  ตลอด 24 ชม. ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2552
2. ทาง e-mail : broadcasting_ntc@hotmail.com โดยตั้งชื่อ file : "ลงทะเบียนรับฟังความคิดเห็นกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน" ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2552 เวลา 14.00 น.
3. ทางจดหมายด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าถึง ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานวิทยุกระจายเสียงชุมชน สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
87 ถ.พหลโยธิน 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นับวันตีตราไปรษณีย์ วันที่ 4 พฤษภาคม 2552 เป็นวันสุดท้าย
4. ทางโทรศัพท์ 02 271 0151 ต่อ 182, 183  (กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประชาชนเพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียนนำมายื่นในวันงาน)

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะได้ ดังนี้  
กลุ่มที่ 1           กลุ่มที่ 2            กลุ่มที่ 3       

***แผนที่โรงแรมรามาการ์เด้น***     
ติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ 02 271 0151 ต่อ 182, 183

สร้างโดย   - admin NBTC