รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อร่างระเบียบ กทช. ว่าด้วยมาตรฐานในการบริการประชาชนของ กทช. พ.ศ.

รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
ต่อร่างระเบียบ กทช. ว่าด้วยมาตรฐานในการบริการประชาชนของ กทช. พ.ศ. ....
วันที่ 2 ธันวาคม 2551  เวลา 08.45-13.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุม สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สกทช.)

 กำหนดการ    

 แบบตอบรับ

สร้างโดย   - admin NBTC