รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อร่างระเบียบ กทช. ว่าด้วยมาตรฐานในการบริการประชาชนของ กทช. พ.ศ.

รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อร่างระเบียบ กทช. ว่าด้วยมาตรฐานในการบริการประชาชนของ กทช. พ.ศ. ....วันที่ 2 ธันวาคม 2551  เวลา 08.45-13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุม สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
 

สร้างโดย  - 2fellows  admin (5/8/2559 21:46:17)