รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ:ระเบียบ กทช. ว่าด้วยมาตรฐานในการบริการประชาชนของ กทช. พ.ศ

ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยมาตรฐานในการบริการประชาชน
ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ....

 รายละเอียดเพิ่มเติม   

ประชาชน ผู้สนใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเสนอความคิดเห็นมาได้ที่ 
สำนักประชาสัมพันธ์  สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
87 ถนน พหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  0 2271 0151 ต่อ 316
โทรสาร  0 2290 5240
E-mail : prnews@ntc.or.th

สร้างโดย   - admin NBTC