รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ:ระเบียบ กทช. ว่าด้วยมาตรฐานในการบริการประชาชนของ กทช. พ.ศ

ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานในการบริการประชาชน ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ....
รายละเอียดเพิ่มเติม   
ประชาชน ผู้สนใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเสนอความคิดเห็นมาได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์  สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 87 ถนน พหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  0 2271 0151 ต่อ 316 โทรสาร  0 2290 5240 E-mail : prnews@ntc.or.th

สร้างโดย   - admin NBTC