รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เรื่องแนวทางการทำความตกลงเพื่อขอใช้สิทธิแห่งทางในการใช้ประโยชน์ในที่ดินฯ

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ เรื่อง แนวทางการทำความตกลงเพื่อขอใช้สิทธิแห่งทางในการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือ ทรัพย์สินของบุคคลอื่นในการให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ....
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการทำความตกลงเพื่อขอใช้สิทธิแห่งทางในการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือ ทรัพย์สินของบุคคลอื่นในการให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ....
ดังนั้น หากท่านประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการทำความตกลงเพื่อขอใช้สิทธิแห่งทางในการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือ ทรัพย์สินของบุคคลอื่นในการให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ.  ... โปรดกรอกแบบแสดงความคิดเห็น และส่งมาที่ E-mail: rightsofway@hotmail.com ที่ ส่วนงานสิทธิแห่งทางโครงข่าย และโครงสร้างพื้นฐาน สำนักพัฒนานโยบาย และกฎกติกา สำนักงาน กสทช.

* โดย สำนักงาน กสทช. ขยายเวลาในการส่งแบบแสดงความคิดเห็นจากเดิมกำหนดไว้วันที่ 11 พฤศิจกายน 2554   เพิ่มเติมเป็น ภายในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย Download (3ไฟล์)

• ความเป็นมา เหตุผล ความจำเป็น และสรุปสาระสำคัญ
• (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการทำความตกลงเพื่อขอใช้สิทธิแห่งทางในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นในการให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ....
• ประเด็นขอรับฟังความคิดเห็น

 

แจ้งส่งความคิดเห็นได้ที่ ส่วนงานสิทธิแห่งทาง โครงข่าย และโครงสร้างพื้นฐาน สำนักพัฒนานโยบาย และกฎกติกา สำนักงาน กสทช.
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรสาร 02 278-5316

Email: rightsofway@hotmail.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 02 271 0151 - 60 ต่อ 507,505,502

สร้างโดย   - admin NBTC

Download