รับฟังความคิดเห็น - แผนเลขหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (7/7/49)

ตามที่ สำนักงาน กทช. จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง) ประกาศฯ เรื่องแผนเลขหมายโทรคมนาคมแห่งชาติ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2549 เวลา 08:30 - 16:30น. ณ. ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุม สำนักงาน กทช. นั้น

 ***เนื่องจากคณะกรรมการฯได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 24/2549 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 แล้ว เห็นว่ามีความจำเป็นบางประการที่จะต้องปรับปรุง(ร่าง)ประกาศฯดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ทางธุรกิจ ดังนั้นสำนักงาน กทช. จึงขอแจ้งเลื่อนการประชุมครั้งนี้ออกไปก่อน และจะแจ้งเชิญเข้าร่วมประชุมในโอกาสต่อไป***

สร้างโดย  - 2fellows  admin (5/8/2559 21:13:31)