ร่างประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาความเป็นไปได้ทางเทคนิคของจุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม


สำนักงาน กทช. ประสงค์จะเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ


 ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาความเป็นไปได้ทางเทคนิคของจุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

  
โดยสามารถส่งความคิดเห็นได้ที่:  telecomm_eco@ntc.or.th, telecomm_eng@ntc.or.th FAX: 0-2278-1567

สร้างโดย  - 2fellows  admin (5/8/2559 21:27:52)