ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทบริการขายต่อบริการ

ผู้ที่สนใจแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทบริการขายต่อบริการ
สามารถส่งความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่สำนักกฎหมาย กสทช. หรือ ทางโทรสาร หมายเลข 0 2278 3355
หรือ ทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ ที่ legislation@ntc.or.th หรือ prnews@ntc.or.th ภายใน วันที่ 16 มิถุนายน 2549  


ทั้งนี้ทางสำนักงาน กสทช. จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะสำหรับร่างประกาศฉบับดังกล่าว โดยรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการ วัน เวลา และสถานที่จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ จะแจ้งให้ทราบทาง website ต่อไป

สร้างโดย   - admin NBTC

Download