ร่างประกาศ กสทช. - 2 ฉบับ (27/04/49)

เอกสารการร่วมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับร่างประกาศทั้งสองฉบับ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน
 

< ประกาศ กสทช.>
1146139051_foreigncontract.pdf

ว่าด้วยสัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ทำกับต่างประเทศ พ.ศ. .... 
 

 < ประกาศ กสทช.>
  1146139076_2122.pdf

   ว่าด้วยมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....


*หากท่านไม่สามารถเปิดเอกสาร ดูที่นี่

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 17/2549 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549  ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยสัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ทำกับต่างประเทศ พ.ศ. ....  และร่างประกาศ กสทช. ว่าด้วยมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....

*ลงทะเบียน 1147065757_regis.doc 
****กำหนดการ (26/05/49) 1148637956_schl6.doc

     พร้อมกันนี้ ทางสำนักงาน กสทช. ได้แนบรายละเอียดของร่างประกาศ กสทช. ว่าด้วยสัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ทำกับต่างประเทศ พ.ศ. ....
และร่างประกาศ กสทช. ว่าด้วยมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....
มาท้ายนี้**   โดยผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศทั้งสองฉบับขอจัดส่งความเห็นเป็นหนังสือมายังกทช. สุธรรมฯ หรือ สำนักงาน กสทช. ภายใน
*ปิดรับ*(31 /05/49) ทั้งนี้ ตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. 2548

สร้างโดย   - admin NBTC

Download