ร่างระเบียบ กสทช. - ว่าด้วยข่ายสื่อสารในกิจการรถยนต์รับจ้างสาธารณะ พ.ศ. 2549

*(03/05/49) บัญชีเปรียบเทียบ
**(04/05/49) ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบ ขอจัดส่งความเห็นมายังสำนักงาน กสทช.
ภายใน วันที่ 1 มิถุนายน 2549  ที่ enforcement@ntc.or.th

สร้างโดย   - admin NBTC