ร่างระเบียบ กสทช. - ว่าด้วยข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549

ผู้ที่สนใจแสดงความคิดเห็นต่อ  ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549

สามารถส่งความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ :
กลุ่มงานเฉพาะกิจด้านกฎหมายโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. หรือ ทางโทรสาร หมายเลข 0 2616 7499 หรือ ทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ ที่ Chawanwit@ntc.or.th ภายใน วันที่ 17 มิถุนายน 2549

สร้างโดย   - admin NBTC