ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์

สำนักงาน กทช. จะจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะ เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใด ในการให้บริการโทรคมนาคม  ในการนี้สำนักงาน กทช. จึงใคร่ขอเชิญผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิแห่งทางด้านโทรคมนาคม เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว  ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2550 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กทช. โดย

ภาคเช้า    เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 
ภาคบ่าย   เป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ดูแลที่ดิน หรือทรัพย์สิน หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิแห่งทางด้านโทรคมนาคม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

          ทั้งนี้ ท่านสามารถ Download เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น ได้ท้ายประกาศนี้ และหากสำนักงาน กทช. มีเอกสารเพิ่มเติม จะนำลงให้ทราบเป็นลำดับต่อไป

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น

-  ร่างหลักเกณฑ์สิทธิแห่งทางประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ    
-  สรุปหลักการการจัดทำหลักเกณฑ์สิทธิแห่งทางประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ    
-  ใบลงทะเบียน   
-   กำหนดการ  

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็น ได้ที่ คุณวิไล, คุณอธิเดชหรือ E-mail:policy_reg@ntc.or.th
สำนักพัฒนานโยบายและกฎกติกา  สำนักงาน กทช. โทร. 0 2271 0151-60 ต่อ 502, และ 506 โทรสาร 0 2278 5316

สร้างโดย   - admin NBTC

Download