ร่างหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานฯ

รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อร่างหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2552
ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
 
 กำหนดการรับฟังความคิดเห็น   
 แบบแสดงความคิดเห็น    
 แบบตอบรับเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น     
 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น    
โปรดส่งแบบแสดงความคิดเห็นฯ ต่อร่างหลักเกณฑ์ (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง) ดังนี้  
1.  ทางโทรสาร  0-2271-3816
2.  ทาง E-mail address : uso_hearing@ntc.or.th  
    โดยตั้งชื่อ file : “แสดงความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์ USO”
3.  ทางจดหมายไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง สำนักการบริการอย่างทั่วถึง
    สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
    เลขที่ 87  ซอยพหลโยธิน 8 (สายลม) ถนนพหลโยธิน  
    แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
สำนักการบริการอย่างทั่วถึง
โทร: 0-2271-0151 ต่อ 155,416,394

สร้างโดย   - admin NBTC

Download