ร่าง หลักเกณฑ์ วิธีการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้จัดทำร่างประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... ขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นและนำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อเสนอคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามกระบวนการและขั้นตอนที่ระเบียบกำหนดไว้

         สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอส่งร่างประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... เพื่อพิจารณาให้ความเห็น โดยขอความร่วมมือโปรดแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปภายในวันที่ ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๐  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

สร้างโดย   - admin NBTC

Download