สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรื่อง (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข USO

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เรื่อง (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) วันที่ 8 มิถุนายน 2552 เวลา 9.00-16.00 น.ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม

สร้างโดย   - admin NBTC

Download