สำนักงาน กสทช. กำหนดจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน 4 ฉบับ

กสทช. โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่

1) ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
2) ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
3) ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการอนุญาต และการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
4) ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นำเข้า จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก    

โดยร่างประกาศดังกล่าวได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. (www.nbtc.go.th) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็น โดยการเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามกำหนดการรับฟังความ หรือร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร (ตามแบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ) มาที่

 สำนักงาน กสทช. โดยสามารถส่งด้วยตนเองทางจดหมายลงทะเบียนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ broadcasting@nbtc.go.th     หรือทางโทรสาร: หมายเลข 02 278 5202 – 3

ทั้งนี้การร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว สามารถแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่ 6 กันยายน 2555 เวลา 16.30 น.
เพื่อจะได้นำข้อคิดเห็นที่ได้รับมาประมวลเพื่อสรุปและพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศฯ ให้เกิดความเหมาะสม ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป
 
หมายเหตุ  การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม โดยแนบแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมได้ทาง (E-mail): ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ broadcasting@nbtc.go.th หรือทางโทรสาร: หมายเลข 02 278 5202 – 3 
ตามแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2555 เวลา 12.00 น.)  โดยมีจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 • กำหนดการรับฟังความคิดเห็น 
 • แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม 
 
1) ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
 • ร่างประกาศฯ 
 • แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ

2) ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
 • ร่างประกาศฯ 
 • แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ 

3) ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการอนุญาต และการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
 • ร่างประกาศฯ 
 • แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ 

4) ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นำเข้า จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับ
 • เครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก    
 • ร่างประกาศฯ 
 • ใบอนุญาต ม.70 
 • แบบฟอร์มคำขอ-1 ฉบับรับฟังความคิดเห็น
 • แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ 

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

 • 1)-แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ.doc
 • 1)-ร่างประกาศ.pdf
 • 2)-แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ.doc
 • 2)-ร่างประกาศ.pdf
 • 3)-แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ.doc
 • 3)-ร่างประกาศ.pdf
 • แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ.doc
 • แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม.doc
 • แบบฟอร์มคำขอ-1-ฉบับรับฟังความคิดเห็น.pdf
 • ใบอนุญาต-ม-70.pdf
 • <   1 2   > Pages: 1 of 2